GDPR

 

Not? de informare privind protec?ia datelor cu caracter personal

 

Din 25 Mai 2018 īn Romania ?i īn restul Uniunii Europene se aplic? REGULAMENTUL (UE) 2016/679 privind protec?ia persoanelor fizice īn ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date ?i de abrogare a Directivei 95/46/CE.

UAT-Comuna Baia de Fier prin Prim?ria Baia de Fier prelucreaz? prin mijloace automatizate ?i manuale urm?toarele categorii de date cu caracter personal: numele ?i prenumele persoanei vizate, numele ?i prenumele p?rin?ilor, sexul, data ?i locul na?terii, datele din actele de stare civil?, adresa de domiciliu/re?edin??, profesia, studiile, starea civil?, imaginea digital?, codul numeric personal, seria ?i num?rul actului de identitate.

Institu?ia noastr? prelucreaz? date cu caracter personal īn urm?toarele scopuri: resurse umane, eviden?a persoanelor, stare civil?, registrul agricol, taxe ?i impozite, urbanism, asisten?? social?, contabilitate, achizi?ii publice.

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal prelucrate de institu?ia noastr? sunt institu?iile/ autorit??ile cu atribu?ii īn domeniile: ap?rare, ordine public?, securitate na?ional? ?i justi?ie, administra?ie public?, s?n?tate, fiscalitate, asigur?ri sociale de stat, la care se adaug? unele persoane juridice de drept privat, īn condi?iile prezentului regulament.

Prim?ria Comunei Baia de Fier colecteaz?, stocheaz? ?i prelucreaz? doar datele cu caracter personal strict necesare pentru: executarea unei obliga?ii legale, executarea unui contract, executarea unei sarcini legale pentru asigurarea unui interes public, protejarea unor interese vitale ale persoanelor vizate, protejarea unor interese legitime urm?rite de operator sau īn baza consim??māntul persoanei vizate cu privire la prelucrare, expres ?i neechivoc.

Īn calitate de persoan? vizat? ave?i urm?toarele drepturi, conform Regulamentului:

 1. Dreptul de acces- presupune informarea, la cerere dumneavoastr?, cu privire la faptul c? datele cu caracter personal v? sunt prelucrate sau nu, iar īn caz afirmativ, ave?i dreptul de a vi se aduce la cuno?tin?? rela?ii cu privire la: categoriile de date cu caracter personal vizate, scopurile prelucr?rii, destinatarii sau categoriile de destinatari c?rora datele cu caracter personal le-au fost divulgate sau urmeaz? a fi divulgate; acolo unde este posibil, perioada stoc?rii, sau dac? nu este determinat?, criteriile utilizate pentru a stabili aceast? perioad?; faptul c? ave?i posibilitatea de a depune o plāngere c?tre autoritatea de supraveghere ?i c? ne pute?i cere rectificarea, ?tergerea datelor cu caracter personal, restric?ionarea prelucr?rii acestora, ori c? v? pute?i opune prelucr?rii acestor date; sursa colect?rii datelor dac? acestea ne sunt furnizate de c?tre o alt? persoan? decāt dumneavoastr?.
  Īn acest sens, v? asigur?m c?:
  - ve?i primi de la noi o copie a datelor cu caracter personal prelucrate;
  - pute?i solicita ?i primi r?spuns de la noi īn orice modalitate dorit? de dumneavoastr?.(inclusiv email).
  Totodata, v? punem īn vedere c?:
  - Dreptul dumneavoastr? de a solicita o copie, conform celor ar?tate mai sus, nu trebuie s? aduc? atingere drepturilor ?i libert??ilor altor persoane.
 2. Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor cu caracter personal incomplete;
 3. Dreptul la ?tergerea datelor cu caracter personal. Ave?i dreptul de a ob?ine din partea operatorului ?tergerea datelor cu caracter personal care v? privesc, f?r? īntārzieri, dac? datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru īndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, cu excep?ia cazului īn care prelucrarea este necesar?: pentru exercitarea dreptului la liber? exprimare ?i la informare; pentru a ne conforma unei obliga?ii legale, īn scopuri de arhivare, sau pentru constatarea, exercitarea sau ap?rarea unui drept īn instan??.
 4. De asemenea, dac? prelucrarea datelor cu caracter personal are la baz? consim??māntul dumneavoastr?, retragerea consim??māntului presupune ?i ?tergerea automata a datelor cu caracter personal pe care le prelucr?m.

 5. Dreptul la restric?ionarea prelucr?rii. Ave?i dreptul de a ob?ine de la noi restric?ionarea prelucr?rii īn anumite condi?ii:
  - dac? dumneavoastr? v? exercita?i dreptul la opozi?ie - pe durata verific?rii de c?tre noi a exactit??ii datelor dumneavoastr? cu caracter personal;
  - dac? dumneavoastr? considera?i c? prelucrarea datelor este ilegal?, dar v? opune?i ?tergerii acestora ?i solicita?i restric?ionarea utiliz?rii.
  - se poate cere restric?ionarea prelucr?rii pe durata īn care noi verific?m dac? drepturile noastre legitime sau interesul public prevaleaz? īn raport cu drepturile dvs. dac? v-a?i opus prelucr?rii din motive legate de situa?ia particular? īn care v? afla?i.
  - noi nu mai avem nevoie de datele dvs, iar dvs le solicita?i pentru constatarea, exercitarea sau ap?rarea unui drept īn instan??.

  V? asigur?m c?:
  - ve?i fi informa?i īnainte de ridicarea restric?iei de prelucrare a datelor cu caracter personal ce v? vizeaz?.

 6. Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal. Ave?i dreptul de a ob?ine de la noi, īntr-un format structurat, utilizat curent ?i care poate fi citit automat, datele cu caracter personal care v? privesc ?i pe care ni le-a?i furnizat ?i transmiterea acestor date, īn aceast? form? c?tre un alt operator.
  Condi?ii:
  - prelucrarea de c?tre noi are la baz? consim??māntul dvs ?i are ca obiect, inclusiv, prelucrarea datelor speciale cu caracter personal.
  - prelucrarea are la baz? executarea unui contract la care dvs. sunte?i parte sau pentru a face demersuri la cererea dvs, īnainte de īncheierea unui contract.
  - prelucrarea se face de c?tre noi prin mijloace automate.
  - exercitarea dreptului la portabilitatea datelor nu aduce atingere dreptului la ?tergerea datelor ?i nu afecteaz? drepturile ?i libert??ile altora.
 7. Dreptul la opozi?ie. Ave?i dreptul de a v? opune oricānd prelucr?rii datelor cu caracter personal ce v? vizeaz?, iar noi vom īnceta prelucrarea de īndat?, cu excep?ia cazului īn care exist? motive legitime ?i imperioase ce justific? prelucrarea ?i care prevaleaz? asupra intereselor, drepturilor ?i libert??ilor dvs., ori cānd scopul este constatarea, exercitarea sau ap?rarea unui drept īn instan??.
 8. Dreptul de retragere a consim??māntului. Īn cazul prelucr?rilor īntemeiate pe consim??mānt, v? pute?i retrage oricānd consim??māntul f?r? a fi afectat? valabilitatea prelucr?rilor anterioare.
 9. Ave?i dreptul de a depune plāngere īn fa?a Autorit??ii Na?ionale de Supraveghere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal la care ve?i primi r?spuns īn termen de o lun? de zile. Īn cazul īn care formularea r?spunsului necesit? analiza unui volum ridicat de documente, informa?ii, opinia unor ter?i etc., acest termen poate fi prelungit cu maximum 2 luni, sens īn care ve?i fi informat de acest aspect īn termenul ini?ial de o lun?.

Prim?ria Comunei Baia de Fier va depune toate eforturile pentru a v? proteja datele cu caracter personal aflate īn posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor m?suri rezonabile de securitate īn vederea prevenirii, acces?rii, colect?rii, utiliz?rii, divulg?rii, copierii, modific?rii sau arunc?rii neautorizate, precum ?i īn scopul preīntāmpin?rii altor riscuri similare.

Prim?ria Comunei Baia de Fier a numit un responsabil cu protec?ia datelor, care asigur? īn mod independent aplicarea intern? a normelor de protec?ie a datelor, īn cooperare cu A.N.S.P.D.C.P, sub numele doamnei Consilier Juridic, B?dulescu Elena Despina, e-mail: juridic@pbf.ro, telefon: +40 253 461 202.

 

Primar, Turb?ceanu Dumitru

 

Consilier Juridic, B?dulescu Elena-Despina

 

GDPR

Primaria BAIA DE FIER

Adresa: Comuna Baia de Fier, nr. 364, judetul Gorj
Telefon: 0253 461 202
Fax: 0253 461 012
Email: baiadefierprimaria[at]yahoo.com

Program de functionare:
Luni - Vineri: 08.00 - 16.00

Program de lucru cu publicul:
Luni - Vineri: 08.00 - 16.00


Viceprimar: Panduru Gabriel
tel. 0721206160
danpanduru[at]yahoo.com

Secretar: Popa Vasile
tel. 0735881126
danpoapajude[at]yahoo.com